مصاحبه کوتاه من با صدای آمریکا در خصوص احتمال انتقال نمایندگی اخوان المسلمین مصر به ترکیه

 

Ahmad Hashemi interviews with VOA Persian on Muslim Brotherhood and Turkey

مصاحبه کوتاه احمد هاشمی با صدای آمریکا در خصوص احتمال انتقال نمایندگی اخوان المسلمین مصر به ترکیه