امروز صبح به وقت تهران از طریق اسکایپ با تلویزیون — Iran International ايران اينترنشنال — بودم و در خصوص نشست سران خزر در بندر آکتاو قزاقستان صحبت کردم.

I was on — Iran international ايران اينترنشنال –(via Skype) this morning (local Tehran time), talking about the Caspian Summit, convened in Kazakh port city of Aktau.


مصاحبه با ايران اينترنشنال در خصوص نشست سران خزر در بندر آکتاو قزاقستان