به بی بی سی فارسی گفتم ترامپ به سه دلیل مرتبط با اقتصاد و مسائل مالی مصوبه کنگره امریکا برای پایان دادن به حمایت از جنگ سعودی در یمن را وتو کرد

1- به دلیل توافق چند میلیارد دلاری فروش تسلیحات 2- به دلیل سرمایه گزاری های هنگفت عربستان در امریکا و 3- به دلیل پیوندهای تجاری شخصی ترامپ با عربستان سعودی. 
I told BBC.Persian that President Trump vetoed Saudi-related resolution because of three reasons, all of which have to do with money: 1- multi-billion dollar arms deal is at stake 2- Saudi investments in US infrastructure, military, and other industries are at stake and 3- Trumps personal business ties with Saudi Arabia are at stake.

On YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=EKaAjdFL3Mc&feature=youtu.be