نقطه نظراتم در خصوص کنفرانس دو روزه ورشو که در خصوص ایران و خاورمیانه تشکیل شده بود.

نقطه نظراتم در خصوص کنفرانس دو روزه ورشو که در خصوص ایران و خاورمیانه تشکیل شده بود. در این برنامه که آقایان حسن اعتمادی و محمد رهبر هم حضور داشتند استدلال کردم که هدف دولت ترامپ از برگزاری این کنفرانس، تشکیل مثلث ضد ایرانی عبری (اسرائیل)، عربی (به رهبری عربستان) و ویزاگراد (چهار کشور عمده اروپای شرقی به رهبری لهستان) برای مقابله با اقدامات بی ثبات کننده جمهوری اسلامی بود.
My take on Warsaw Conference on Iran and the broader Mideast. I argued that the conference served as an opportunity for Trump Administration to form an Anti-Iran Hebrew (Israel), Arab (led by Saudi Arabia) and Visegrad (Led by Poland) triangle aimed at countering Iran’s destabilizing activities in the Mideast region. 
لینک مصاحبه در صفحه شخصی ام در یوتیوب:
https://www.youtube.com/watch?v=muVIJ2nl3vI&feature=youtu.be
نسخه کامل مصاحبه:
https://www.youtube.com/watch?v=hUakHM1isNc&t=4039s