ويدئوـ گوناز تی وی ۱ شهریور ۱۳۹۹: احزاب ایرانی در محکمه افکار عمومی ملل