ويدئوـ گوناز تی وی ۱۵ شهریور ۱۳۹۹: بررسی استاندارد های فعال ملی ـ مدنی و فعالیت ملی