ويدئوـ گوناز تی وی ۵ مهر ۱۳۹۹: چرا خانم براندا شیفر دموکراسی را برای امپراتوری ایران غیر ممکن می داند؟

مجری و مدیر برنامه: انصافعلی هدایتمهمانان برنامه: احمد هاشمی، مهندس ناصر کرمی
https://www.youtube.com/watch?v=DHlEZt1lvgY