MY LATEST ARTICLES- ETEMAAD NEWSPAPER -MAY 12, 2012 

معمای طارق عزیز در عراق- روزنامه اعتماد

——————————————————

MY LATEST ARTICLES- ETEMAAD NEWSPAPER-MAY 17, 2012

همگرایی همسایگان جنوبی از توهم تا رویا- روزنامه اعتماد

——————————————————-

MY LATEST ARTICLES- SHARGH

همه راه ها به اقتصاد ختم می شود- روزنامه شرق

——————————————————

MY LATEST ARTICLES- SHARGH NEWSPAPER- APRIL 21, 2012

انتخابات برمه، شکاف در سد دیکتاتوری- روزنامه شرق

——————————————————

MY LATEST ARTICLES- SHARGH NEWSPAPER-MAY 6, 2012

سرنوشت “اليزه” در دست اين سه نفر