احمد هاشمی: آغاز پایان دیکتاتوری جمهوری اسلامی شروع شده است.
Ahmad Hashemi: the beginning of the end has started for Iranian dictatorship
Əhməd Haşimi: İran diktatorluğunun sonunun başlanğıcı başlayıbdır.

آمریکا هیچ علاقه ای به درگیری نظامی با ایران ندارد ولی با شدت و حدت تمام سیاست فشار حداکثری را دنبال می کند. از جمله پیامدهای سیاست فشار حداکثری، کاهش صادرات نفت ایران از روزی دو میلیون بشکه به کمتر از 400 هزار بوده و بنابر برآورد کارشناسان انرژی، در سال آینده صادرات ایران به یک دهم دوره برجام کاهش پیدا خواهد کرد.
—————————-
سیاست فشار حداکثری یا منجر به مذاکره مجدد و گسترده دیکتاتوری ولایت فقیه بر سر برنامه هسته ای و موشکی و سیاست های مخرب منطقه ای خود خواهد شد و یا منجر به فروپاشی تدریجی جمهوری اسلامی خواهد شد.
البته باید مراقب بود دیکتاتوری رضا پالانی (دیکتاتوری شوونیستی و نژادپرست آریامهری پهلوی) و دیکتاتوری مارکسیستی- اسلامیستی مجاهدین خلق جایگزین دیکتاتوری ولایت فقیه نشود.
—————————–
در این تظاهرات ملت هایی مانند عرب الاحواز که بیشترین آسیب را از آپارتاید فارسی دیده اند پیشگام هستند. در این چارچوب، مساله اصلی آذربایجان هم نسبت به مناطق دیگر جامعه متفاوت است. آذربایجان جنوبی باید تضمین های لازم در خصوص حق تعیین سرنوشت را بدست بیاورد. این وضعیت برای ملت های غیرفارس دیگر هم صادق است. بطور مثال ملت عرب الاحواز در حالی در فقر مطلق زندگی می کنند که می بیند در آنسوی آب های خلیج همتباران عربش در رفاه و آرامش زندگی می کنند.
—————————–
با توجه به اینکه نیروهای سرکوب گر یعنی سپاه و بسیج و ارتش هنوز یکپارچه است و دچار شکاف نشده ممکن است این تظاهرات سرکوب شود ولی روند آغاز پایان دیکتاتوری جمهوری اسلامی شروع شده است و با این کشتارها حتی کمترین مشروعیت باقی مانده جمهوری اسلامی برای برخی اقشار مذهبی نیز از بین رفته است.
——————————-
دلیل کمک ایران به گروه های تروریستی و شبه نظامی این است که در صورت ایجاد شکاف در ماشین سرکوب جمهوری اسلامی در کشتار مردم، جمهوری اسلامی امیدوار است که این گروه ها از جمله حشد الشعبی و حزب الله لبنان در روزهای سخت به یاری اش بشتابند.
——————————————
AzNewsTV

On YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=BwwPTE_Tk6I&feature=youtu.be

www.AzNews.TV
www.AhmadHashemi.Net